Provozní řád sportcentra

 1. Návštěvník posilovny je povinen se seznámit s tímto provozním řádem a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupenky (vstupy, permanentky) dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvníkům je zakázáno nosit a konzumovat jakékoli vlastní nápoje v celém areálu.
 3. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, byl ohleduplný, neničil a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel posilovny Koloseum zodpovědnost.
 5. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší (7-14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence. Je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 6. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. Kotouče vždy patří na stojany.
 7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté oblečení a pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán.
 8. Každý návštěvník musí mít ručník. V případě, že ho nemá, bude mu za poplatek 15Kč zapůjčen. Ručník musí být použit vždy, a to pro podložení částí těla, které přijdou do kontaktu s posilovacími stroji.
 9. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek, je povinností každého návštěvníka uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 10. V případě zranění je každý návštěvník povinen toto oznámit na recepci.
 11. Všechny osobní věci si každý návštěvník ukládá do skříňky, od které obdrží klíč u obsluhy. Za ztrátu věcí mimo skříňku provozovatel nezodpovídá.
 12. V celém prostoru Kolosea platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a omamných látek. Návštěvník zodpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli.
 13. Návštěvníci v prostorách Kolosea užívají zařízení na vlastní nebezpečí.
 14. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z fitcentra.

Sportcentrum Koloseum pro vás